ชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (Office of Police Forensic Science)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Office of Police Forensic Science
กองบังคับการอำนวยการ General Staff Division
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง Central Police Forensic Science Division
กองทะเบียนประวัติอาชญากร Criminal Records Division
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ – ๑๐ Police Forensic Science Center 1 – 10
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด Surin Police Forensic Science
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Police Forensic Science Training and Research
กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล Victim Identification Sub-Division
ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด Bomb Data Center

 

กองบังคับการอำนวยการ (General Staff Division)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล General Administration and Personnel Sub – Division
ฝ่ายยุทธศาสตร์ Strategy Sub – Division
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง Supplies Sub – Division
ฝ่ายงบประมาณและการเงิน Finance and Budget Sub – Division
ฝ่ายกฎหมายและวินัย Legal and Disciplinary Sub – Division
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Sub – Division

 

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (Central Police Forensic Science)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ General Staff Sub – Division
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ Crime Scene Sub – Division
กลุ่มงานตรวจเอกสาร Questioned Document Sub – Division
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน Firearms and Ammunition Sub – Division
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ Chemistry and Physics Sub – Division
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด Narcotics Sub – Division
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง Latent Fingerprint
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ Biology and DNA Sub – Division
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ Computer Forensic Sub – Division
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ Forensic Specialist Sub – Division

 

กองทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminal Records Division)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ General Staff Sub – Division
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ Criminal Record Sub – Division 1
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ Criminal Record Sub – Division 2
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ Criminal Record Sub – Division 3
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔ Criminal Record Sub – Division 4
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ Criminal Record Sub – Division 5
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖ Criminal Record Sub – Division 6
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗ Criminal Record Sub – Division 7
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ IT Advisor Sub – Division

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (Institute of Forensic Science Trainning and Research)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ General Staff Sub – Division
ฝ่ายมาตรฐาน Forensic Science Standards Sub – Division
ฝ่ายพัฒนา Development Sub – Division
ฝ่ายปกครอง Student Affairs Sub – Division
ฝ่ายอบรม Training Sub – Division

Link  : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ new version

About Rungrawee Niyomjan